Program

Redoviti programi
Svrha ranoga odgoja jest osiguravanje optimalnih uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta te unapređivanje onih djetetovih osobina i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi, a nužna su svakom pojedincu i u kasnijem životu kako bi uspješno zadovoljavao svoje potrebe i svoja prava te se odgovorno ponašao prema pravima i potrebama drugih osoba u zajednici.

Da bi to postigli stvaramo okruženje koje potiče dijete da samostalno (čineći) i kroz suradničko učenje s drugom djecom i odraslima istražuje svijet oko sebe. Zato nastojimo svakodnevno pratiti dijete i promišljati o zadovoljavanju njegovih potreba kroz pedagoški dobro promišljeno okruženje koje ima visok obrazovni potencijal. Tomu u prilog ide i sama strukturiranost prostora u sobama za dnevni boravak. Prostor svake odgojne skupine nastojimo podijeliti na manje prostorne cjeline (tzv. centre aktivnosti), čime se djeca indirektno „pozivaju“ na grupiranje u manje skupine, što pridonosi kvaliteti njihove komunikacije i suradnje. Prostornih (pod)cjeline sadržavaju materijale za određenu vrstu aktivnosti jer su aktivnosti djece mnogo kvalitetnije ako su materijali u pojedinim centrima ponuđeni pregledno, logično i svrsishodno.

Program često obogaćujemo dodatnim sadržajima (posjet kazalištu, kazališne predstave u vrtiću svaki mjesec, posjet muzeju, proslave, svečanosti, dramske predstave, izleti...). Ti programi omogućuju djeci raznovrsne doživljaje, bogate spoznaju i potiču brojne aktivnosti u vrtiću.

Cjeloviti razvojni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od tri godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe koji počinju s radom u 6,00 sati do 16:30. Sve naše skupine su dobno mješovite što omogućuje kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi.

Redoviti vrtićki programi se provode matičnom vrtiću Pčelice – Škrljevo i podružnici Loptica na Viškovu.

Posebni programi kao prošireni redoviti programi verificirani od nadležnog Ministarstva: Program predškole i Program ranog učenja stranog jezika

Program predškole

Program predškole je namijenjen djeci u godini pred polazak u školu, a provodi se kao integrirani program za djecu koja pohađaju vrtić. Program pomaže djetetu da razvije vještine potrebne za školu, stvori radne navike i socijalizira se u skupini vršnjaka.

Program ranog učenja stranog jezika
Posebni program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je djecu od treće do sedme godine života. Program je usmjeren cjelovitom zadovoljavanju djetetovih potreba, s naglaskom na omogućavanju djetetu da kroz raznovrsne poticaje na igru, istraživanje, stvaranje, druženje i suradnju u spontanoj interakciji sa odgojiteljem i drugom djecom, na njemu primjeren i zanimljiv, način razvija senzibilitet za engleski jezik.

Sportski program – Atletska škola AK Rijeka, program verificiran pri nadležnom Ministarstvu
U suradnji sa Atletskim klubom Kvarner, dječji vrtić Pčelice već 5 godina provodi sportski program u atletskoj dvorani na Kantridi. Vrhunski program iskusnih sportaša i kineziologa pripremio je program koji kroz igru, učenje i savladavanje vještina zadovoljava opće i posebne potrebe djeteta za igrom i sportskim aktivnostima, poticanjem cjelovitog razvoja, a osobito morfološko-motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djeteta. U svibnju se tradicionalno organizira dječja olimpijada vrtića Grada Bakra na kojoj djeca u raznim disciplinama pokazuju svoj napredak i shvaćanje sporta i natjecanja.